خانه اخبار مقالات تماس با ما سبد خرید ۰

ﻧﮑﺎت ﻣﮭم وﯾژه آزﻣون ھﺎی وﮐﺎﻟت ، ﻗﺿﺎوت و ﺳردﻓﺗری

یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸

آزﻣون ھﺎی وﮐﺎﻟت،ﻗﺿﺎوت و ﺳردﻓﺗری سه آزمون بسیار مهم برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق می باشند که سالانه یکبار بصورت سراسری برگزار می شود.

نکات کلیدی در خصوص آزمون وکالت
1-     ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄﺗﯽ 3 ﻧﻔﺮه ﻣﺘﺸﮑﻞ از 2 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ازﻗﻮه ي ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي وﮐﻼ دادﮔﺴﺘﺮي اﯾﺮان اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
2-     آﮔﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ، هر ساله اواﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه درﺳﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي اﯾﺮان (اﺳﮑﻮدا) ﻣﻨﺘﺸﺮ می شود و زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن دﻫﻪ ي اول ﻣﻬﺮ می باشد.
3-     ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در این آزمون، در آگاهی همان سال اعلام می شود.
4-      اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﯾﺎﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻓﻘﻪ وﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ ، وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ (ﺑﺮاي آﻗﺎﯾﺎن) وﺳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ازﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در این آزمون می باشد
5-     اﮔﺮ داوﻃﻠﺒﯽ اﺳﺎﺳﺎً واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﻮ درﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وﺷﺮﮐﺖ درآزﻣﻮن وﺣﺘﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ ، ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل واﻗﺪاﻣﺎت او ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
6-       ﻫﺮداوﻃﻠﺐ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮﻟﯽ در یک ﮐﺎﻧﻮن را دارد .
7-     درآزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ ، ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي دراﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻧﻤﺮه ي ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺐ ﻧﺪارد .
8-      دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮ ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
9-     دارﻧﺪﮔﺎن ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﺎ اﯾﺜﺎرﮔﺮاﺻﻮﻻً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 80 درﺻﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ي ﻗﺒﻮﻟﯽ درﺳﻬﻤﯿﻪ آزاد را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
10-   آزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺴﺘﯽ وﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮﮔﺰارﻣﯽ ﺷﻮد .
11- ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﻮال ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ واﺻﻮﻻً ﺗﻌﺪادي ازﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ درﻃﺮح ﺳﻮال ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
12-  ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺳﻮاﻻت ﻗﺎﻧﻮن و آراء وﺣﺪت روﯾﻪ اﺳﺖ (ﺣﺪاﻗﻞ 06 درﺻﺪ) ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ازﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻮي ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ.
13-  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ وﮐﺘﺐ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻي 56 درﺻﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎﻫﻮي ﺑﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ ، ﻣﻘﺮرات و آراء وﺣﺪت روﯾﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ06 درﺻﺪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .
14-  ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺒﻮﻟﯽ درآزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ بر اساس ﺗﺮاز ﻧﻤﺮه داوطلبان می باشد.در ﺗﺮاز ﻧﻤﺮه ، ﻋﻤﻠﮑﺮد داوﻃﻠﺐ درﻫﺮدرس ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ازﻧﻤﺮه ي ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﯾﺎدو درس ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد . ﭘﺲ ﻫﺮداوﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﺗﻤﺎم دروس ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 
جﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮازﻧﻤﺮه ي داوﻃﻠﺐ درﻣﺠﻤﻮع ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﺮات ﺗﺮاز 6 درس ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع دروس
 داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﺗﺮاز ﻣﻄﻠﻮب ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درﻫﺮ 6 درس ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج ﺣﺪاﻗﻞ 31 ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ در ﻫﺮدرس (ﭘﺲ از ﮐﺴﺮﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻏﻠﻂ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ، ﻗﺒﻮﻟﯽ داوﻃﻠﺐ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ در ﻫﺮ درس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 3 ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از آن ، ﻗﺒﻮﻟﯽ داوﻃﻠﺐ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ” ﺗﺮاز ﻧﻤﺮه” او را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ در ﻫﺮ درس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 3 ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از آن ، ﻗﺒﻮﻟﯽ داوﻃﻠﺐ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ” ﺗﺮاز ﻧﻤﺮه” او را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ در ﻫﺮ درس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 3 ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از آن ، ﻗﺒﻮﻟﯽ داوﻃﻠﺐ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ” ﺗﺮاز ﻧﻤﺮه” او را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ در ﻫﺮ درس ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ 3 ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از آن ، ﻗﺒﻮﻟﯽ داوﻃﻠﺐ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ” ﺗﺮاز ﻧﻤﺮه” او را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
15-  اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ ﺑﺮاﺳﺎس ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ .
16-  ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي ﻣﺮﮐﺰ ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺬﯾﺮش را درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎ داراﺳﺖ .
17- ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي  ،ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ
18-  در درس اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و درك ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻮﻟﯽ را درﻣﺘﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
19-  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آزﻣﻮن ﺗﺎ روز آزﻣﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎرﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
20-  اﮔﺮﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ درآزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ ، ﺟﺰوات ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ، آراءوﺣﺪت روﯾﻪ و ﺳﻮاﻻت ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ را ﺑﺎ دﻗﺖ وﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .
21- ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ، آراﻣﺶ ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ، ﺳﺮﻋﺖ درﺗﺴﺖ زﻧﯽ وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزآزﻣﻮن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ،ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪﮐﻪ درﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزآزﻣﻮن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ،ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪﮐﻪ درﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزآزﻣﻮن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ،ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪﮐﻪ درﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روزآزﻣﻮن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ،ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪﮐﻪ درﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
22-  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ 50 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.دراﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ روز آزﻣﻮن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
23- وب ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق درﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ، آزﻣﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم داوﻃﻠﺒﺎن آزاد اﺳﺖ.
نکات کلیدی در خصوص آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت
1-      آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت، اوایل آﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
2-     ﻣﻔﺎد آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً دروس ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻮن ﻓﻘﻪ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3-     ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﻔﺎد دﻗﯿﻖ آزﻣﻮن و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط در آﮔﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻬﺮﯾﻮر ماه هر سال اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
4-     ﮐﯿﻔﯿﺖ آزﻣﻮن ﻗﻀﺎوت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ، آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ.
5-     در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن وﮐﺎﻟﺖ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
6-     اﮔﺮ ﻃﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ، آزﻣﻮن ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
7-     ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟﺬب اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ )ﺷﺮط ﻣﻌﺪل ﯾﺎ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
8-     ﺷﺎﯾﺪ در درس اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻋﻼم ﮔﺮدد.
9-     ﻋﻼوه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
10- ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺮان، اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
نکات کلیدی در خصوص آزﻣﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮي اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ
1-     ﻃﺒﻖ روال ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮﻣﺎه زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و آذر و دي ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن اﺳﺖ.
2-     آزﻣﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.
3-     ﻣﻔﺎد آزﻣﻮن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك، ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا، ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت، ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ. 
4-     اﺻﻮﻻً درس ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ي ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد. 
5-     ﺟﻤﻊ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﮐﺎﻟﺖ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ ﺳﺮدﻓﺘﺮي اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. 

6-      دروس ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
7-     ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮط ﺳﻦ در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل (ﺻﺪور اﺑﻼغ ﺳﺮدﻓﺘﺮي) 42 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
8-     ﺑﺮاي آﻗﺎﯾﺎن داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.